SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają...
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości..."
Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz

Nasz Samorząd Uczniowski to nie grupa wybranych osób, to cała społeczność uczniowska szkoły. Jednakże, by prężnie działał, by mógł zrobić coś dla wszystkich uczniów, musi mieć przedstawicieli, którzy będą reprezentować swych kolegów z poszczególnych klas. Każdy, kto tylko chciałby poświęcić trochę swojego czasu, by działać w Samorządzie Uczniowskim, może to uczynić.Nasz Samorząd zajmuje się współorganizowaniem wszelkich imprez szkolnych, czy to społecznych, czy kulturalnych, czy też rozrywkowych. Spotykamy się na zebraniach i ustalamy zakres działań, dzielimy się obowiązkami a następnie realizujemy zaplanowane przedsięwzięcia.
Nasz Samorząd Uczniowski jest także organem opiniotwórczym. Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna często proszą nas o opinię na dany temat, wówczas przedstawiciele Samorządu zwołują zebrania, przeprowadzają ankiety lub sondy wśród kolegów, by uzyskać potrzebne informacje i wydać opinie.Nasz Samorząd Uczniowski jest aktywnym organem naszej szkoły. Integrujemy swoje projekty z ogólną działalnością szkoły współpracując z nauczycielami, rodzicami oraz pracownikami szkolnej administracji. Staramy się mieć duży wpływ na rzeczywistość szkolną, co dzięki naszym licznym talentom, zainteresowaniom, pasjom a przede wszystkim ciekawym i oryginalnym pomysłom udaje się i procentuje różnorodnymi sukcesami.
Zasady naszej działalności opracowane zostały w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego a konkretne zadania uwzględnione w rocznym Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego. Począwszy od września są one systematycznie i sprawnie realizowane.Nasz Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Organem reprezentującym ich interesy jest Rada Samorządu, na czele której stoi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, wybrany w demokratycznych wyborach, a nad sprawnością i konsekwencją w działaniu czuwa wybierany przez uczniów Opiekun Samorządu.
Samorząd Uczniowski w naszej szkole zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem interesów, potrzeb, propozycji ogółu uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ponadto współtworzy imprezy kulturalno-edukacyjne oraz rozrywkowe, koordynuje akcje charytatywne a także usprawnia szkolną rzeczywistość.